सम्पर्क सूचना

क्रमसं0

नाम

दूरभाष / ई मेल

1

श्री मिठाई लाल गुप्ता

(अध्यक्ष)

 

-

2

श्री सुभाष कुमार

(अधिशासी अधिकारी)

 

nppballia@gmail.com

3

नगर पालिका कार्यालय

nppballia@gmail.com

श्री मिठाई लाल गुप्ता

(अध्यक्ष)


श्री सुभाष कुमार

(अधिशासी अधिकारी)

News and Updates

Copyright © 2019 - All Rights Reserved By Nagar Palika Parishad Ballia Uttar Pradesh, India

Designed & Developed By Fageo